ALGEMENE VOORWAARDEN TEN BROEKE MEUBELEN

Artikel 1              Definities

Ten Broeke Meubelen: handelsnaam van QTB Trading B.V., gevestigd te (7513 EW) Enschede aan de Cromhoffsbleekweg 120 A, verder te noemen Ten Broeke Meubelen;

Klant: degene met wie Ten Broeke Meubelen een overeenkomst is aangegaan, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Partijen: Ten Broeke Meubelen en klant samen;

Consument: Natuurlijk persoon, niet zijnde een rechtspersoon;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2              Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ten Broeke Meubelen en alle aan QTB Trading B.V. gelieerde dochterondernemingen of geregistreerde handelsnamen. 

2.2

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

2.4

Ten Broeke Meubelen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ten Broeke Meubelen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 3              Aanbiedingen en offertes

3.1

Aanbiedingen en offertes van Ten Broeke Meubelen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2

Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.3

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.4

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Artikel 4              Aanvaarding

4.1

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Ten Broeke Meubelen zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4.2

Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Ten Broeke Meubelen slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 5              Prijzen

5.1

Alle prijzen die Ten Broeke Meubelen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2

Alle prijzen op die Ten Broeke Meubelen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ten Broeke Meubelen te allen tijde wijzigen.

5.3

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ten Broeke Meubelen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

5.4

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 6              Monsters/modellen

6.1

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Artikel 7              Betalingen en betalingstermijn

7.1

Producten en artikelen online aangekocht in de webshop worden direct afgerekend via de betalingsmogelijkheden die online worden aangeboden, na akkoord te hebben gegeven op de Algemene Voorwaarden via de Hyperlink op de website.

7.2

Producten en diensten aangekocht in de showroom dienen bij aflevering per pin of vooraf te worden betaald. De consument krijgt bij aankoop een factuur met de vermelding van de betalingsvoorwaarden, alsmede de Algemene Voorwaarden.

7.3

Niet consumenten die een zakelijke aankoop doen ontvangen een factuur waarop een betalingstermijn van 14 dagen staat vermeld, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen.

Artikel 8              Gevolgen niet tijdig betalen

8.1

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ten Broeke Meubelen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

8.2

Wanneer de klant in verzuim blijft wordt de vordering verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente.

8.3

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ten Broeke Meubelen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.4

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ten Broeke Meubelen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9              Recht van reclame

9.1

Zodra de klant in verzuim is, is Ten Broeke Meubelen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

9.2

Ten Broeke Meubelen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

9.3

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Ten Broeke Meubelen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

9.4

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 10            Herroepingsrecht

10.1

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– het product niet is gebruikt

– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

– het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

10.2

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

10.3

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@tenbroekemeubelen.nl.

10.4

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Ten Broeke Meubelen, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

10.5

De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant

10.6

Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Ten Broeke Meubelen deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Ten Broeke Meubelen heeft geretourneerd.

Artikel 11            Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 12            Retentierecht

11.1

Ten Broeke Meubelen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Ten Broeke Meubelen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

11.2

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Ten Broeke Meubelen.

11.3

Ten Broeke Meubelen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 12            Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Ten Broeke Meubelen te verrekenen met een vordering zijnerzijds op Ten Broeke Meubelen.

Artikel 13            Eigendomsvoorbehoud

13.1

Ten Broeke Meubelen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Ten Broeke Meubelen.

13.2

Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan kan Ten Broeke Meubelen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

13.3

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

13.4

Indien Ten Broeke Meubelen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Ten Broeke Meubelen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 14            Levering 

14.1

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

14.2

Levering vindt plaats bij Ten Broeke Meubelen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

14.3

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

14.4

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Ten Broeke Meubelen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

14.5

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Ten Broeke Meubelen kan tegenwerpen.

 

Artikel 15            Levertijd

15.1

De door Ten Broeke Meubelen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

15.2

De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte/ bestelling aan Ten Broeke Meubelen door Ten Broeke Meubelen schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

15.3

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ten Broeke Meubelen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16            Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig en op een bereikbare locatie kan plaatsvinden.

Artikel 17            Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18            Verpakking en verzending

18.1

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Ten Broeke Meubelen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

18.2

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt is dit voor eigen risico en dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Ten Broeke Meubelen, bij gebreke waarvan Ten Broeke Meubelen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 19            Bewaring

19.1

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

19.2

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 20            Montage/Installatie

20.1

Hoewel Ten Broeke Meubelen zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor verantwoordelijkheid in het geval van schade ontstaan door deze werkzaamheden.

20.2

Indien de montage en/of installatiewerkzaamheden door de klant zelf worden verricht is dit op eigen risico en wijst ten Broeke Meubelen elke verantwoordelijkheid voor schade van de hand.

Artikel 21            Garantie

21.1

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

21.2

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

21.3

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

21.4

De door Ten Broeke Meubelen bijgeleverde factuur is tevens het garantie bewijs mochten er in de toekomst problemen ontstaan, aan het door Ten Broeke Meubelen geleverde producten/diensten.

 

Artikels 22          Ruilen

22.1

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

– het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

– het product is nog niet gebruikt

– Afgeprijsde artikelen,  op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 23            Vrijwaring

De klant vrijwaart Ten Broeke Meubelen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ten Broeke Meubelen geleverde producten en/of diensten.

Artikel 24            Klachten

24.1

De klant dient een door Ten Broeke Meubelen geleverd product of verleende dienst na aflevering onmiddellijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

24.2

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ten Broeke Meubelen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

24.3

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ten Broeke Meubelen in staat is hierop adequaat te reageren.

24.5

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Artikel 25            Aansprakelijkheid Ten Broeke Meubelen

25.1

Ten Broeke Meubelen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

25.1

Indien Ten Broeke Meubelen aansprakelijk is voor enige schade anderzins, bestaat er slechts aansprakelijkheid voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

25.2

Ten Broeke Meubelen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

25.3

Indien Ten Broeke Meubelen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

25.4

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 26            Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ten Broeke Meubelen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 27            Recht op ontbinding

27.1

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ten Broeke Meubelen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

27.2

Is de nakoming van de verplichtingen door Ten Broeke Meubelen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ten Broeke Meubelen in verzuim is.

27.3

Ten Broeke Meubelen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Ten Broeke Meubelen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 28            Overmacht

28.1

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ten Broeke Meubelen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ten Broeke Meubelen kan worden toegerekend indien er sprake is van een onafhankelijke situatie, die niet in de invloedsfeer van Ten Broeke Meubelen gelegen is en waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ten Broeke Meubelen kan worden verlangd.

28.2

Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen, pandemie en arbeidsongeschiktheid van medewerkers.

28.2

Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Ten Broeke Meubelen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ten Broeke Meubelen er weer aan kan voldoen.

28.3

Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

28.4

Ten Broeke Meubelen is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als Ten Broeke Meubelen als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 29            Overgang van rechten

29.1

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ten Broeke Meubelen.

29.2

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 30            nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in deze Algemene voorwaarden

30.1

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

30.2

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ten Broeke Meubelen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 31            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

31.1

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

31.2

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo/Enschede is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

31.3

Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten.